حقیق درباره ابوالفضل رشید الدین بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود میبدی
تحقیق درباره ابو نصر محمد بن طرخان
تحقیق درباره ابو مسلم خراسانی
تحقیق درباره ابو علي سينا
تحقیق درباره ابو علی سینا
تحقیق درباره ابنيه و آثار تاريخي ايران بعد از اسلام
تحقیق درباره ابنيه و آثار تاريخي ايران بعد از اسلام 17 ص
تحقیق درباره ابن هاني
تحقیق درباره ابن سینا 14ص
تحقیق درباره ابن سینا 7ص